وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 

به نام خداوند جان و خرد

درس عبرتى از تاريخ

هم ميهنان عزيز:
جنگ, پديده اى كه در زمره بزرگترين فجايع ضد بشريت, به شمار مىرود, در آينده اى نه چندان دور, در كشور عراق به پايان خواهد رسيد. اما آسيب هاى هولناك آن با گذشت ساليان, التيام نخواهد پذيرفت. در آغاز اين سال نوين خورشيدى نيز, مردم ستم كشيده عراق, باديدگانى اشكبار, بهارى خونبار را با خاكسپارى قربانيان تجربه مى كنند و در انتظار پايان دوران دهشت آلود و جنايت انگيز و پر خفقان بيست و شش سال حكومت استبدادى صدام, روزها را مىشمرند. اين نخستين بار نيست كه حكومتى خود كامه, بى خرد و جنايت پيشه, براى پاسدارى از قدرت نامشروع خود, مردمى را به سرنوشتى شوم دچار كرده, كار را به جايى مىكشاند كه مردم, تحقير و شرمسارى يارى بيگانگان توانمند را, براى رهايى تاب مىآورند. اكنون آزاد انديشان جهان مىپرسند: كاش پيشتر, در اين ساليان, صدام به خواسته مردم عراق تن در مىداد و در يك رفراندوم مردمى, با نظارت سازمان ملل متحد, به استقرار حاكميت مردم گردن مىنهاد و سرنوشتى بهتر براى او و مردم عراق رقم مىخورد.

 

هم ميهن!
 ملت ما نيز سالهاست كه در سرنوشت خود دخالتى ندارد و به نام دين روزگارى را برايمان فراهم آورده اند كه در زمره تيره ترين و تلخ ترين دوران تاريخ ايران است. در جهان امروز كه پديده هايى چون جهانى شدن, دهكده جهانى و انقلاب ارتباطات مطرح است, سرنوشت هيچ كشورى نمىتواند با حوادث و تحولات در كشورهاى ديگر بى ارتباط باشد. به ويژه در مناطق مشترك جغرافيايى, اين بستگىها مستقيم است. پيداست خاور ميانه و خليج فارس دگرگونىهاى بزرگى را پيش رو دارد. بهتر است, از تجربه سه دهه گذشته و روزگار امروز با تآمل و تدبر, درس بياموزيم و يك دل و يك زبان براى دستيابى به دموكراسى پيش از رويارويى با بن بستهاى سياسى و فرو غلطيدن در سرنوشتى تباه تر و تاريك تر از آنچه هست چاره خود را در برگزارى رفراندوم براى برگزيدن تداوم حكومت مذهبى يا برپايى حكومت مردم سالار و حاكميت ملى جست و جو كنيم. و خواسته بر حق خود را با حضور در ميدان سياست, پايمردانه پيگيرى نماييم. با آرزوى پيروزى و سرافرازى ملت ايران و حفظ تماميت ارضى كشور و دخالت مستقيم مردم در سرنوشت خويش.

 

 

عباس امير انتظام
۱۳۸۲/۰۱/۱۰