وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 

 

تهران
21 تیر 1385

هموطنان عزيز

جنبش مدني ملت ايران براي تعيين سر نوشت خويش و استقرار حاكميت ملي و گذار به دموكراسي وارد مرحله حساسي مي شود. تلاش كوشندگان راه آزادي و عدالت با تكيه بر تجارب و اندوخته هاي مبارزاتي خود گام هاي اميدوار كننده اي در جهت همبستگي و اتحاد عمل بر مي دارند.ابتكار قابل توجه مبارزان ايران در همبستگي با زندانيان سياسي و جلب توجه افكار عمومي جامعه مدني جهاني و وضعيت حقوق بشر در ايران باعث دلگرمي اينجانب و مدافعان حقوق بشر و دمكراسي در ايران است. اينجانب در گذشته نيز در فرصت هاي مختلف مبارزان راه آزادي و عدالت را به اتحاد و همبستگي دعوت نموده ام.هم اكنون نيز از فرصت بدست آمده استفاده كرده و از كليه فعالين سياسي و اجتماعي وفادار به فرهنگ، ارزشها و استقلال ملي درخواست ميكنم كه دست در دست هم صف هاي خود را فشرده كرده و جنبش دموكراسي و آزادي ايران را با حركت هاي مسالمت آميز خويش تقويت كنند. بعنوان شاگرد كوچك مصدق بزرگ هشدار مي دهم كه مراقب مداخله بيگانگان و نفوذ آنان در صفوف ملي باشند و با تمام وجود تلاش نمايند كه جنبش مدني ايران از هرگونه آلودگي به مداخله خارجي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم   آشكار يا پنهان در امان بماند.

 عباس امير انتظام
21 تير 1385