وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

اطلاعیه شماره دو

 
اینجانب عباس امیر انتظام، بدینوسیله به اطلاع کلیه هموطنان خود می رسانم که چه در داخل و چه در خارج از کشور دارای هیچ نماینده، سخنگو و یا رابطی نیستم.

 

عباس امیر انتظام
اسفند ماه 1384