وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 

فرازهایی از مجموعه نظرات سیاسی

 

عباس امیر انتظام

در مورد برگزاری رفراندوم و حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران