وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

در دنیا هیچ بن بستی نیست،
یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

نویسنده ناشناس

از تاریخ 1358/09/28 جمعاً 38 سال و 205 روزمقاومت در راه آزادی ایران

 

فرازهایی از مجموعه نظرات سیاسی

 

عباس امیر انتظام

در مورد برگزاری رفراندوم و حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران