وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 

«اطلاعيه»

تعدادی از هموطنان عزيز از داخل و خارج کشور طی تماسهای مکرر جويای نظريات موکلم آقای مهندس امير انتظام در مورد مسائل مختلف ايران منجمله تأييد يا عدم تأييد اعلاميه ها و فراخوان های فعالين سياسی شده اند. بدينوسيله ضمن سپاس از حسن نظر و علاقه هموطنان ارجمند اعلام می نمايد که جهت اطلاع از مواضع موکلم به سايت شخصی ايشان به آدرس:

http://iran-amirentezam.com

مراجعه نمايند. بديهی است که مسئوليت مطالبی که به هر نحوی به ايشان نسبت داده ميشود ولی با امضا مشاراليه در سايت ايشان وارد نشده است به عهده موکلم نخواهد بود.

    دکتر يوسف مولائی
    وکيل آقای مهندس عباس امير انتظام