وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

در دنیا هیچ بن بستی نیست،
یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

نویسنده ناشناس

از تاریخ 1358/09/28 جمعاً 38 سال و 205 روزمقاومت در راه آزادی ایران

به ترتيب از راست آقايان مهندس عباس اميرانتظام (معاون نخست وزير و سرپرست نخست وزيري و سخنگوي دولت موقت) – جلال الدین فارسی- دكتر يدالله سحابي (وزير در امور انقلاب) - ياسر عرفات (رهبر فلسطين) - مهندس بازرگان (نخست وزيردولت موقت)