وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

در دنیا هیچ بن بستی نیست،
یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

نویسنده ناشناس

از تاریخ 1358/09/28 جمعاً 38 سال و 205 روزمقاومت در راه آزادی ایران

گفتگوی اختصاصی تلفنی با عباس امیرانتظام با حضور آقای عبدالعلی بازرگان در برنامه صفحه آخر تلویزیون صدای آمریکا در تاریخ 9 آبان 92 (1 نوامبر2013)