وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

هموطنان عزيز

 همه به خوبي با شرايط حاکم برکشورمان آشنايى داريد ، در بيست وچهارسال گذشته حاکم بودن يك تفکر خاص که همانا سماجت در استقرار نظام دينى بوده است ، باعث گرديده که ملت ما دچار سرنوشتي متفاوت از آنچه که در تاريخ چند هزارساله خود تجربه کرده است بگردد. در اين دوران اعمال و رفتاري به نام خدا ودين اسلام انجام گرفته که باکمال تأسف نتايج حاصل از آن بيش از همه ضربه به دين اسلام بود ولاغير. آنچه که امروز در مملکت ما مي گذرد نتيجه بيست وچهار سال حکومت ديكتاتورى مذهبي است که همگي شاهد آن هستيم و نيازى به شرح جزئيات آن نمىبينم. شما خود شاهد بوديد وهستيدکه طي اين سالها اينجانب نيز يكى از هزاران انساني بودم که بخاطر وطن پرستي ودفاع از آزادي عمر خود را در پشت ميله هاي زندان گذرانده ام. ولي من در اين مرحله زماني خاص مايل نيستم درباره جزئيات اين دوران و ستمي که برملت ما که من نيز عضو کوچکي از آن هستم وارد آمد گفتگو کنم . لذا آنچه که براي من مهم است و باور دارم که براي فرد فرد ملت ايران نيز مهم باشد آگاهي از وضعيت موجود وخروج از بحران حاکم است. ملت ما در سال هزاروسيصدوهفتادوشش يعنى زماني که آقاي خاتمي بابيانات و افکار تازه اي به عنوان كانديداى رياست جمهوري وارد ميدان مبارزه شدند تصور نمود که با اهداف بيان شده از سوي ايشان مي تواند نخستين گام درراه نجات ورسيدن به مردم سالاري را بردارد و از ورطه هولناکي که در آن فرو رفته است ، بيرون آيد. اما با کمال تأسف تجربه پنج سال اخير نشان داد که آقاي خاتمي قادر نبوده با همه افکار متفاوتي که مطمئنا در سر دارد ، آن قدم هاي اصلي را درراه انجام اصلاحات و رسيدن به آزادي ملت ايران بردارد. گناه از ايشان نيست بلکه گناه از نظامي است که ايشان در آن نظام قرار گرفته اند. ايشان در دو ماه گذشته در دو مصاحبه مطالبي را گفتند و تکرار کردند که مجددا باعث ايجاد اميدوارى احتمالي در مردم شد و ما در آينده نزديكى شاهد خواهيم بود که آقاي خاتمي لايحه اصلاح قانون اساسي را به مجلس ارائه بدهند و مجلس شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميماتى را بگيرند که مطمئنا نخواهد توانست راه حل نهايى براي مشکلات ملت ايران باشد. تأكيد مىنمايم که نظرات و گفته هاي من و شما مردم بزرگ ايران در راستاي مخالفت با دين اسلام نيست بلکه بلعکس در راه ايجاد مصونيت براي آن است . ما هزينه هاي سنگين وخسارات جبران ناپذيرى را تحمل کرده ايم و بهاي تمامي اين مصائب را نيز پرداخته ايم.هدف ما کنار گذاشتن دين نيست بلکه جلوگيرى از توهين بيشتر به اسلام ، مقدسات واعتقادات دينى مان است که همگي پاي بند به آنها هستيم. من به اشاره تاريخ متوسل مي شوم وشما را در جريان حکومت سيصد ساله كليسا در اروپا قرار مي دهم که در آن دوران نه تنها قدمي در جهت آزادي ، امنيت ، پيشرفت علم و دانش برداشته نشد بلکه فجايعى رخ داد که اروپا را سيصد سال از دنياى خودش عقب نگه داشت .

 ديگر تجربه بيست وچهار ساله گذشته کافي است که فرسنگها از آنچه که بوديم عقب تر رفتيم تا چه رسد به مقايسه آنچه که بايد باشيم. من از شما مي خواهم که به دولت آقاي خاتمي ، به مجلس وبه  مسئولين حکومت تفهيم نماييد که اصلاح قانون اساسي مشکل ما را حل نمي کند . ما درباره قانون اساسي صحبت نمىكنيم و آنچه که براي ما مهم است و با صداي بلند به مردم ايران و جهان مىگوييم نوع حکومتي است که برما حاکم است. ما مىخواهيم به طور مسالمت آميز و با نظارت سازمان ملل و كليه نهادهاي حقوق بشر از مردم ايران سئوال شود که آيا علاقه مند به تداوم رژيم مذهبي هستند يا مايل به برپايى رژيم مردم سالاري مي باشند ؟ ما نمي توانيم در دنياى کنوني باتوجه به تجربيات گذشته و تجارب سيصد سال حکومت كليسا پاسخي براي عقب ماندگيهاى بيست و چهارسال گذشته پيدا كنيم ، جز اينكه بگوييم کساني که به نـام رهبران اين نظام بر ما حکومت مي کنند براي عصر حاضر خلق نشده اند . ما اصلاح قانون اساسي را نمىخواهيم . ما حذف يا کاهش اختيارات شوراي نگهبان ويا ولايت فقيه و يا مجمــع تشخيص مصلـحت نــظام وحتي رئيس جمهور را نمىخواهيم. ما خواهان انجام رفراندمي هستيم که طي آن فقط دو سئوال در مقابل ملت ايران قرار بگيرد وملت بتواند آزادانه جواب بدهد. تداوم حکومت مذهبي يا رژيم مردم سالار با نظارت سازمان ملل متحد . ما از آقايانى که قدرت را در دست دارند و بر مردم حکومت مي کنند و مدعي هستند که ملت ايران پشتيبان آنان است مىخواهيم آنقدر آزاده و منصف باشند که اجازه بدهند رفراندومي براي ادامه نظام جمهوري اسلامي ايران يا ايجاد نظام دموکراسي در اين کشور انجام شود. اگر آقايان اطمينان به نتيجه چنين همه پرسي دارند چرا بايد از انجام يك رفراندوم وحشت داشته باشند ؟

 رفراندوم صرفا به طور مسالمت آميزاجازه مي دهد که مردم در ترسيم سرنوشت خود سهيم باشند . به حاکمان زمان بايد گفت که ملت ايران نمي خواهد خود را برآنها تحميل کند بلکه اين آنها هستند که با عدم قبول انجام يك رفراندوم در ايران خودشان را بر هفتاد ميليون نفر مردم ايران تحميل کرده اند وشرايطى در کشور به وجود آورده اند که با کمال تأسف باعث سرافکندگي مردم ايران گرديده است.بايد گفت :" اى مسئولين نظام، بگذاريد غرور ملي اين سرزمين به جايگاه حق خويش بازگردد. شما اگر حتي واقعا مدعي جانشينى بنيانگذار اين نظام هستيد به ياد آوريد که ايشان در سخنراني معروف روز بهشت زهرا از نظام گذشته ايراد گرفتند که اگر به رأي پدران ما استناد مىكنيد آنها حق نداشتند براي ما تكليف معلوم کنند وحالا فراموشتان نشود که بيش از نيمى از جمعيت فعلي کشورما در سال پنجاه وهفت يا نبودند ويا دوران کودکي را سپري مي کردند. مردم ايران از آنچنان بلوغ فکري برخوردار بوده و قدرت تشخيص دارند که آنچه را که بخواهند مي توانند آزادانه انتخاب نمايند.

 اگر آزادانه به تداوم نظام جمهوري اسلامي رأي بدهند مطمئن باشيد که من هم که يكى از بزرگترين قربانيان نظام هستم و مورد ظلم و تعدي و تبعيض واقع شده ام از رأي مردم اطاعت و پيروى خواهم کرد. اما اطمينان داشته باشيد که اگر اجازه ندهيد مسلما مردم ايران اين حق را از شما خواهند گرفت و من به هيچ وجه مايل نيستم که اين طلب حق با خشونت توام بشود. من پيرو مصدق و گاندي بوده و معتقد به همزيستى صلحجويانه و حل مسالمت آميز مسائل سياسى واجتماعي ايران عليرغم بينشهاى گوناگون در آن هستم . من مي خواهم همه ملت ايران اعم از زن ومرد براي رسيدن به دموکراسي برابري و براي ايجاد محيطى مملو از امنيت و آزادي دست به دست هم دهند و براي ساختن ايرانى آزاد تلاش کرده و يارى رسانند. من از هموطنانم تقاضا مي کنم و قوياً مي خواهم که هرگز تسليم زور نشوند ضمن اينكه هرگز نمي خواهم ملت ايران با شما وارد جنگ شوند و من با همه وجودم از اين مقابله جلوگيرى خواهم کرد. ولي از شما هم مي خواهم تسليم حقيقت شويد و به رأي مردم ايران احترام بگذاريد. به آنها اجازه دهد که سرنوشت خويش را خود تعيين کنند . ما امروز در آغاز قرن بيست ويكم در جهاني زندگي مىكنيم که با پيشرفتهاى بسيار عظيم در زمينه هاي تکنولوژي ، علمي و دانش روبرو هستيم . ملت و کشور ما در دوران حکومت بيست وچهارساله شما جزو عقب افتاده ترين کشورهاي دنيا در آمده است . در آمد سرانه ملت ما درسال پنجاه وهفت بالغ بر 1625 دلار بود ولي در دوران شما ودر سال هفتادوپنج تا ميزان ۱۵۰ دلار تقليل يافت و بعدها که به دليل اضافه شدن قيمت نفت در آمد سرانه کشور به نزديك هزار دلار رسيد شما منت آنرا بر سر ملت گذارديد.

 اين شما بوديد که مردم ايران را وادار به دادن يك ميليون ودويست هزار نفر شهيد و قرباني و جانباز نموديد واجازه داديد مملکت به ويرانى كشيده شود. در حالي که خود شما اکثرأ در کمال رفاه ، آسايش و امنيت زندگي مي كرديد . بياييد دست از اين اعمال غير خداپسندانه برداريد . اعمالي که باعث فقر وبدبختي وفساد و فحشاي ملت ايران شده است. اعمالي که باعث شک وترديد ملت مسلمان ايران نسبت به دين مبين اسلام شده است. فراموشتان نشود ملت ما قبل از سال هزاروسيصدوپنجاه وهفت مسلمان بوده اند ولي امروز به مسلماني و اسلام مورد علاقه شما شک دارند. بياييد در خيابانها بگرديد و شرايط مملو از فساد و فقر وبدبختي ملت ايران را از نزديك نظاره كنيد. تعداد زندانيان در زمان شما به چهل برابر طبق گفته رئيس سازمان زندانهاي کشور افزايش يافته است . اين مصيبت ناشي ازاعمال غيرمنطقي است که شما بر ملت ما تحميل کرده ايد که من نمي خواهم بيش از اين وارد جزئيات آن بشوم. جزئيات را تاريخ ايران در خودش ثبت کرده و در زمان مقرر به اطلاع همگان خواهد رساند. من از شما بازهم مي خواهم که به انجام رفراندوم براي انتخاب نوع حکومت در ايران تن بدهيد و از هموطنانم مي خواهم که هرگز فريب پيشنهاد همه پرسي جهت اصلاح قانون اساسي و يا افزايش اختيارات رياست جمهوري را نخورند زيرا هرگز اين اختيارات نخواهد توانست راه سعادت ملت ايران را هموار نمايد".

 ما تنها در زماني مىتوانيم موفق شويم و در دنياى امروز ايران نوينى را بنيان بگذاريم که سرنوشت آن توسط خود ملت ايران تعيين گردد. ما پس از انجام رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد بدون شک تقاضاي يك حکومت موقت را خواهيم کرد که آن حکومت آزاديهاى فردي ، اجتماعي، ايجاد احزاب وگروهها و سازمانها را براي بيان آزادانه عقايد جهت تمام اقوام و براي تمام افرادي که با زبانهاي مختلف تکلم مي کنند و براي تمام افرادي که داراي اديان مختلف و اعتقادات متفاوت هستند بوجود خواهد آورد . در آن دوران سازمانها ، احزاب ، گروهها و افراد خواهند توانست برنامه هاي نوسازي ايران را به اطلاع مردم برسانند و در انتخابات بعد که با نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد ملت ايران به گروهها ، احزاب و يا اشخاصي که مورد اطمينان آنها هستند رأي خواهند داد و خودشان در تعيين سرنوشت خويش دخالت خواهند کرد. من از تمام هموطنانم استدعا مي کنم که پايمردى کنند ، چه زن چه مرد براي احقاق حقوقشان در ميدان سياست بمانند . شما ملت بزرگوار بياييد و به طريق مسالمت آميز وبا رفتاري انساني ، ثابت كنيد که وارث به حق تمدن ديرينه ايران هستيد . اين شما هستيد که با استمداد از تاريخ کهن خود و با صبر و بزرگواري و متانت ، مقاومت کرده و در ميدان سياست باقي خواهيد ماند و مصرانه از نظام جمهوري اسلامي و دولت آقاي خاتمي خواهيد خواست که براي انجام يك همه پرسي مردمي فقط براي انتخاب بين دو نظر يعنى تداوم رژيم مذهبي يا ايجاد رژيم مردم سالار ، با نظارت نهادهاي بين المللي اقدام کند. من براي همه شمــا آرزوي موفقيت مي کنم وبه شما اطمينان مي دهم تا آخرين لحظه حياتم در ميدان سياست ايران و در کنار شما باقي خواهم ماند و در هرکجا که باشم براي پيروزي شما ، براي آزادي شما ، براي برقراري امنيت شما و براي رسيدن شما به حکومت دموکراسي تلاش خواهم کرد.

 

 زنده باد ايران - زنده باد ملت ايران وزنده باد آزادى
عباس اميرانتظام
 آبانماه ۱۳۸۱