وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

در دنیا هیچ بن بستی نیست،
یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

نویسنده ناشناس

از تاریخ 1358/09/28 جمعاً 38 سال و 205 روزمقاومت در راه آزادی ایران

هموطنان عزیزم
امیدوارم سال جدید، برای همه مردم ایران سالی توأم با آرامش، آسایش و سلامتی باشد. توفیقات شما را در این سال نو آرزو دارم.

الهه و عباس امیرانتظام
27 اسفند 1391