وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

ملت شریف و آزادیخواه مصر
پیروزی عظیم شما را در حرکتی وزین و شایسته که توانست راه رسیدن به آزادی را پس از سه دهه حکومت تک صدایی برای آن ملت بزرگ هموار سازد، صمیمانه تبریک گفته و امیدوارم با استقامت و بردباری سیاسی تا رسیدن به یک حکومت ملیِ دموکراتیک در مبارزات مسالمت آمیز و مدنی خود همواره موفق و موید باشید.

عباس امیرانتظام
قدیمی ترین زندانی سیاسی-عقیدتی ایران
(1358-1389)(1979-2011)
22 بهمن 1389 – 11 فوریه 2011