وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

اخیرا جمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشری آقای عباس امیرانتظام را به عنوان کانیدای دریافت جائزه ساخاروف پیشنهاد نموده اند. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور پشتیبانی خود را از این پیشنهاد اعلام میدارد. جائزه ساخارف همه ساله از طرف پارلمان اروپا به شخصیت های حقیقی یا حقوقی اهدا میشود که از حقوق بشر و آزادی اندیشه دفاع کرده اند.
آقای امیر انتظام از مبارزین ملی و مدافعین آزادی و حقوق بشر ایران است که به سبب مقاومت سرسختانه اش علیه ستمگری، بیست و پنج سال زندانی بوده و هنوز هم یک زندانی است که در مرخصی بسر میبرد. اعطای جائزه ساخاروف به آقای امیرانتظام در سی امین سالگرد زندانی شدن ایشان، نه تنها اعلام همبستگی با وی، بلکه نشان همبستگی با همه آزادیخوهان ایران، بویژه آنهائی است که بخاطر دفاع از آزادی و حقوق بشر زندانی شده و فقدان آزادی و عدم رعایت حقوق بشر توسط نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی را با گوشت و پوست خود احساس میکنند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور