وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

به نام خداوند جان و خرد
هموطنان عزيزم؛

بيست و چهار سال به اميد و آرزوى, آزادى, امنيت و زندگى بهتر با حفظ تمدن و سنت هاى افتخار آميز ايرانى, در خواب و رويا, زجرها و نااميدىها و بزرگداشت عزيزان از دست رفته, گذشت. بيست و چهار سال از جامعه متمدن و پيشرفته صنعتى جهان عقب مانديم و چهره ملتى تروريست و خشن از ما به جهانيان شناسانده شد و اين سزاوار ما نبود. ملتى كه از روى اخلاص و اعتماد نسنجيده خود را فداى شعار, خيالبافى و تصوراتى خام كرد.

امروز بايد از اين خواب بيدار شويم و براى جبران اين فاجعه بزرگ تاريخى گام برداريم.هم ميهن, جهان به شتاب پيش مىرود و هر روز فاصله ما با كشور هاى ديگر به گونه اى وصف ناپذير بيشتر مىشود. سالهاست دريافته ايم كه فريب خورده ايم. فريبى بزرگ. مردمان بسيارى در جبهه هاى جنگ يا زندان ها جان داده يا تندرستى خود را از دست داده اند. منابع و معادن ما به يغما رفته, اقتصاد, ويران شده, تورم بيداد مىكند. بيكارى گريبان گروه بسيارى را گرفته, سوءاستفاده حكومت از دين, مردم را بي ايمان كرده, ادب ايرانى رخت بربسته, بنيان خانواده سست شده, فساد و فحشا در جامعه گسترش پيدا كرده, مردم از آينده نااميد شده گروه بسيارى از كشور مهاجرت كرده اند و در پى استمرار سياست نادرست, تماميت ارضى كشور مورد تهديد قرار گرفته. 

اكنون بايد با همه توان در انديشه چاره و حل معضل بزرگ اجتماعى خود باشيم. تنها راه مسالمت آميز و خردمندانه براى برون شد از بحران دامنگير كنونى, برگزارى همه پرسى درباره" ادامه حكومت مذهبى يا استقرار حكومت مردم سالار" با اعمال نظر مردم, تحت نظارت سازمان ملل متحد مىباشد.

از گذشته درس بياموزيم و دست در دست هم براى ساختن ايرانى نو بكوشيم. هموطن, سال نو را با آرزوى دستيابى به دموكراسى و حكومتى مردم سالار به شما تبريك مى گويم و ايمان دارم با يارى خداوند يكتا و همگى مردم ايران به اين خواسته بزرگ ملى خواهيم رسيد.

 

عباس امير انتظام 
نوروز ۱۳۸۲