وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

پیشنهادها

هزینه سنگینی را که پرداخته‌ایم، ما را متاسف و غمگین می کند و اکثر اوقات پدران‌مان را که در زمان خودشان به استقبال آن مصیبت به عنوان نجات دهنده از رنج ها و گرفتاری‌ها رفته بودند لعن و نفرین فرستاده و یا شماتت می‌کنیم بدون اینکه فکر کنیم و اشتباهات آنان را کشف کنیم.
باز بعد از 30 سال، یا چند نسل، بازهم همان اشتباه را با شکل دیگر تکرار می کنیم.

از سال 1357 به دليل تحولات و تغيير سياست داخلي و خارجي حكومت ايران، ملت ما به صورت يك ملت وحشي و متجاوز و برهم زننده صلح و آرامش جهان به دنيا معرفي شد. كشتارهاي دسته جمعي در داخل براي فرونشاندن صداي اعتراض مردم و ترور ايرانيهاي مقيم خارج و نقض حقوق بشر – گروگان گيري و ... جنگ ايران و عراق و قرباني كردن صدها هزار جوان بي‌گناه و معصوم ايراني در جنگ و كشتار وسيع انسان‌هاي معترض به رفتارهاي حكومتي. هدايت كشور در جهتي كه اقتصاد – فرهنگ جامعه و... همه در جهت سراشيبي و نابودي به حركت در آمد وكشور بسوي آنچه امروز ملاحظه مي‌شود رانده شد.

 همه به خوبي با شرايط حاکم برکشورمان آشنايى داريد ، در بيست وچهارسال گذشته حاکم بودن يك تفکر خاص که همانا سماجت در استقرار نظام دينى بوده است ، باعث گرديده که ملت ما دچار سرنوشتي متفاوت از آنچه که در تاريخ چند هزارساله خود تجربه کرده است بگردد. در اين دوران اعمال و رفتاري به نام خدا ودين اسلام انجام گرفته که باکمال تأسف نتايج حاصل از آن بيش از همه ضربه به دين اسلام بود ولاغير. آنچه که امروز در مملکت ما مي گذرد نتيجه بيست وچهار سال حکومت ديكتاتورى مذهبي است که همگي شاهد آن هستيم و نيازى به شرح جزئيات آن نمی‌بينم.

اشاره: تير ماه سال قبل (سال1380) همزمان با انتخاب مجدد كوفى عنان دبير كل سازمان ملل متحد براى دوره پنج ساله دوم, عباس امير انتظام نامه اى خطاب به او نوشت. امير انتظام در نامه مذكور طرحى را براى ((قطع و حذف توليد مواد مخدر در جهان)) به دبير كل سازمان ملل پيشنهاد داد. از آن زمان يك سال و اندى مى كذرد و نامه مذكور در ايران منتشر نگرديده است و اين در حالى است كه معضل مواد مخدر بلاى خانمان سوزى است كه سالهاست جامعه ما را نيز مورد تهديد قرار داده است.
((اعتماد)) متن كامل نامه مورد اشاره كه حاوى طرح پيشنهادى عباس امير انتظام براى ريشه كنى معضل مواد مخدر بود را منتشر مى كند و در آينده نزديك نيز گفت وگوى خبرنگار ما با امير انتظام در زمينه راهكارهاى اجرايى اين طرح منتشر خواهد شد. عباس امير انتظام معاون نخست وزير دولت موقت بازرگان بود كه اتهاماتش محكوميت سنگينى را در پي داشته است.