وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

مقالات پیرامون کنگره ملی

طی روزهای گذشته پیامهای دلگرم کننده و پیشنهادات بسیار ارزنده ای را در خصوص کنگره ملی ایرانیان دریافت کردم و بسیاری از مباحثی را که بطور عمومی در سایت ها مطرح شده بود دنبال کردم، این استقبال بی نظیر امیدواری زیادی برای حرکت دمکراتیک بسوی آینده ای روشن ایجاد میکند.