وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

در دنیا هیچ بن بستی نیست،
یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

نویسنده ناشناس

از تاریخ 1358/09/28 جمعاً 38 سال و 205 روزمقاومت در راه آزادی ایران

سایر مطالب

متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي

هيأت وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است.

صفحه‌ها