وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

ايستاده از راست: ... (وزير صنايع)، مهندس تاج (وزير نيرو)، اسد الله مبشرى (وزير دادگسترى)، دكتر اسلامى (وزير پست و تلگراف)، دكتر ميناچى (وزير ارشاد)، ابراهيم يزدى (وزير امور خارجه)، دكتر سحابى (وزير طرحها و برنامه هاى انقلاب)، دكتر شريعتمدارى (وزير علوم)، مهندس امير انتظام (معاون نخست وزیر و سخن گوی دولت)، احمد صدر حاج سيد جوادى (دادستان تهران)، مهندس مهدى بازرگان (نخست وزير مؤقت)، داريوش فروهر (وزير كار)، دكتر شكوهى (وزير آموزش و پرورش)، يوسف طاهرى (وزير راه)، اردلان (وزير دارائى)، مهندس صباغيان (وزير كشور)، دكتر بنى اسدى (معاون نخست وزير) ، سرتيپ رياحى (وزير جنگ)

نشسته از راست: حكيمى (دفتر نخست وزيرى)، دكتر ايزدى (وزير كشاورزى)، مهندس رستگارپور (رئيس دفتر)، مهندس معينفر (وزير نفت)، دكتر سامى (وزير بهدارى)